Karta gwarancyjna urządzenia elektrycznego

1. Spółka pod firmą „Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.” z siedzibą i adresem w Warszawie (02-234 Warszawa) przy ul. Działkowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211103, REGON 011009277, NIP 5220003919, z opłaconym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1 000 000,00 zł (zwana dalej „Gwarantem”) udziela gwarancji konsumentom, w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, na ukryte wady materiałowe lub konstrukcyjne części lub całego urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Okres gwarancji na urządzenie oraz dostarczony z nim osprzęt rozpoczyna się od dnia zakupu i wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że dla następujących urządzeń obowiązują wydłużone okresy gwarancyjne dla Konsumentów:

 • Przepływowe ogrzewacze wody 3–fazowe (400V): 36 miesięcy od daty zakupu. Wyłączenie: 24 miesiące od daty zakupu na element grzejny.
 • Pojemnościowe, ciśnieniowe ogrzewacze wody: 60 miesięcy na perforację zbiornika pojemnościowych ogrzewaczy wody. W przypadku Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego, pod warunkiem dokonywania przez Zakład Serwisowy odpłatnych przeglądów technicznych ogrzewacza  w odstępach 12-miesięcznych od dnia rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.
 • Maty grzewcze: 120 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem montażu, odbioru i uruchomienia systemu grzewczego przez Autoryzowany Zakład Serwisowy posiadający w chwili uruchomienia ważną autoryzację Gwaranta, dla tej grupy towarowej

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy poprzez naprawę albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad. O sposobie wykonania świadczenia gwarancyjnego decyduje Gwarant lub jego Zakład Serwisowy posiadający w chwili uruchomienia ważną autoryzację Gwaranta, dla tej grupy towarowej. Aktualny wykaz Autoryzowanych Zakładów Serwisowych

4. Naprawa albo dostarczenie rzeczy wolnej od wad zostanie wykonane w terminie do 14 dni od daty dostarczenia rzeczy do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego. Z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie następnym.

5. Urządzenia wmontowane w układ wodny i elektryczny: pojemnościowe ogrzewacze 30 do 1000 litrów, przepływowe ogrzewacze o napięciu znamionowym 400V, piece akumulacyjne, maty grzewcze, (z wykluczeniem urządzeń z utrudnionym podejściem lub w miejscach, w których nie zostały zagwarantowane odpowiednie warunki BHP) objęte są następującymi warunkami specjalnymi:

a)     naprawa odbywa się w miejscu zainstalowania urządzenia.

b)    w przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego najbliższy uprawniony Zakład Serwisowy dojeżdża do miejsca naprawy na koszt Gwaranta. Naprawa lub wymiana zostanie wykonana w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia usterki do Zakładu Serwisowego.

c)     w przypadkach, gdy ze względu na zdemontowanie urządzenia jednoznaczne sprawdzenie zasadności reklamacji nie jest możliwe Gwarant nie uzna roszczenia.

6.  W przypadku mat grzewczych obowiązują dodatkowe wyłączenia spod gwarancji uszkodzeń spowodowanych:

 • czynnikami mechanicznymi;
 • niewłaściwym zasilaniem;
 • samodzielnymi zmianami w instalacji elektrycznej dokonanymi przez Użytkownika lub osoby nieuprawnione;
 • brakiem zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i różnicowoprądowych;
 • pracami renowacyjnymi lub remontowymi wykonywanymi po zamontowaniu systemu, które realizowane są niezgodnie z założeniami przedstawionymi w projekcie powykonawczym zainstalowanego systemu ogrzewania lub wykonywanymi niezgodnie z prawem budowlanym;
 • szkodami budowlanymi.

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu dowodu zakupu i wypełnionej karty gwarancyjnej.

8. Wzór (serię) karty gwarancyjnej dla każdego rodzaju urządzenia określa Gwarant. Aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej, pobierz Kartę gwarancyjną. W uzasadnionych przypadkach urządzeń niepełnowartościowych Gwarant zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Gwarancji.

9. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia, osprzęt i części zamienne zakupione w sieci dystrybucyjnej Gwaranta i użytkowane na terenie Polski.

10. Maksymalna wartość roszczenia gwarancyjnego jest równa cenie zakupu urządzenia, osprzętu lub części zamiennych zakwalifikowanych przez Gwaranta do naprawy albo wymiany. Gwarant nie ponosi jakichkolwiek kosztów spowodowanych wadliwą pracą lub przestojem urządzenia, osprzętu lub części zamiennych.

11. Gwarancja nie jest udzielana na urządzenia magazynowane przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty wydania z magazynu Gwaranta. Odstępstwo od tej reguły wymaga kontroli warunków przechowywania, oględzin lub sprawdzenia urządzeń przez Dział Techniczny Gwaranta lub wskazany Autoryzowany Zakład Serwisowy. Czynności te są dokumentowane odpowiednim protokołem.

12. Użytkownik traci prawo do gwarancji, jeżeli:

a)     urządzenie, osprzęt lub części zamienne zostały zainstalowane przez nieuprawnionego Instalatora, są przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją, ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi;

b)    dokonano samowolnego zdjęcia plomb fabrycznych, napraw, przeróbek we własnym zakresie lub uzbrojenia urządzenia w elementy nie fabryczne;

c)     uszkodzenia powstały z przyczyn niezależnych od producenta, np. na skutek:

 • zanieczyszczenia wody lub powietrza;
 • niewłaściwego napięcia elektrycznego lub braku w dostawie prądu, niewłaściwego ciśnienia wody w układzie   
 • wad instalacji, do której urządzenie, osprzęt lub części zamienne są podłączone oraz nieprawidłowego jej napełnienia;
 • zapowietrzenie układu grzewczego;
 • wytrącenia się kamienia kotłowego,
 • braku systematycznej kontroli i wymiany anody ochronnej;
 • zamarznięcia urządzenia.

d)    urządzenie było używane do ogrzewania wody o parametrach niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.)

13. Użytkownik pokrywa następujące nieobjęte gwarancją koszty:

a)     wszelkie koszty związane ze złożeniem urządzenia dostarczonego standardowo w częściach;

b)    koszt montażu osprzętu lub części zamiennych oraz podłączeń w miejscu pracy urządzenia;

c)     koszt uruchomienia;

d)    koszt okresowej regulacji, przeglądów i konserwacji oraz ewentualnego czyszczenia urządzenia, osprzętu lub części zamiennych;

e)     całkowity koszt naprawy i dojazdu w przypadku reklamacji nieuzasadnionej;

f)      koszt dojazdu w przypadku nie udostępnienia urządzenia mimo ustalonego terminu naprawy.

14. Naprawa gwarancyjna jest potwierdzana podpisem Użytkownika na formularzu zlecenia serwisowego pod rygorem utraty prawa do dalszych napraw.

15. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi bezpośredniego Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.

16. Wszelkie spory wynikające z gwarancji powstałe lub mogące powstać pomiędzy STE PL, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę STE PL.

17. Pozostałe warunki gwarancji regulują przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Karta gwarancyjna, seria AU