5-letnia gwarancja

Warunki indywidualnego wydłużenia okresu gwarancji dla pomp ciepła do 60 miesięcy

1. Wydłużeniem gwarancji objęte są następujące pojedyncze pompy ciepła (PC) wraz z osprzętem dostarczone na rynek polski przez STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (STE PL):

 • HPG-I 04-15 (D)(C)S
 • WPC 04-16 (cool)
 • WPF 04-16 (cool)
 • WPE-I 05-17 H(W) Plus
 • HPA-O 3-8 CS Plus
 • HPA-O 5.1-7.1 CS Premium
 • HPA-O 7-13 (C)(S) Premium
 • WPL 13-23 E/cool
 • LWZ 5/8 CS Premium

2. Wydłużenie okresu gwarancji musi zostać potwierdzone pisemną ofertą STE PL lub dowodem uiszczenia opłaty, o której mowa w pkt. 4 poniżej, wskazującym konkretny obiekt, w którym została zainstalowana przedmiotowa pompa ciepła.

3. Warunkiem wydłużenia gwarancji jest pierwsze uruchomienie pompy ciepła wykonane i potwierdzone odpowiednim protokołem przez Zakład Serwisowy STE PL.

4. Użytkownik końcowy zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wydłużenie okresu gwarancji w wysokości 1.000,- zł netto (powiększonej o podatek VAT), wybierając jedną z poniższych możliwości:

 • zakup wydłużonej gwarancji przy zakupie pompy ciepła;
 • wniesienie opłaty na rachunek bankowy Zakładu Serwisowego STE PL najpóźniej do dnia pierwszego przeglądu gwarancyjnego, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zakładem Serwisowym STE PL.
5. Z powyższej opłaty zwolnieni są użytkownicy końcowi, którzy zakupili system PC wraz z rekuperatorem wentylacyjnym STIEBEL ELTRON (Centrala LWZ / VRC-W, LWZ 5/8 CS Premium lub co najmniej 5 jednostek decentralnych rekuperatorów VLR 70 L Trend EU).

6. W przypadku niestandardowych pomp ciepła (tj. innych niż wymienione w pkt. 1 powyżej), opłata za wydłużenie gwarancji określana jest indywidualnie.

7. Fakturę za wydłużenie gwarancji użytkownik końcowy uzyskuje od dostawcy PC lub od Zakładu Serwisowego STE PL.

8. W razie nieusunięcia rażących błędów doboru lub montażu, STE PL może odmówić wydłużenia gwarancji, a kwota opłaty zostanie zwrócona.

9. STE PL ma prawo odmówić wydłużenia gwarancji w przypadku niewłaściwej eksploatacji PC, tj. eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi lub długotrwałą eksploatacją w skrajnych parametrach zakresu pracy (np. z maksymalną temperaturą zasilania ustawioną jako parametr stały) lub eksploatacją w warunkach krytycznych (np. ze względu na niedowymiarowanie PC).

10. W razie uruchomienia elementów systemu w różnym czasie okres gwarancji dla wszystkich elementów rozpoczyna się od daty uruchomienia pompy ciepła.

11. W  drugim, trzecim i czwartym roku eksploatacji Użytkownik Końcowy zobowiązany jest zlecić wykonanie odpłatnych przeglądów technicznych (w odstępach nie krótszych niż 10 miesięcy) przez Zakład Serwisowy STE PL. Przeglądy należy udokumentować protokołem przeglądu oraz fakturą wystawioną przez Zakład Serwisowy STE PL. Zmiana Zakładu Serwisowego STE PL w trakcie okresu obowiązywania gwarancji wymaga pisemnej zgody STE PL.

12. W pozostałym zakresie zastosowanie mają warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej obowiązującej na dzień sprzedaży PC oraz postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).

Warunki obowiązują od  20 lipca 2023r.