5-letnia gwarancja

Warunki indywidualnego wydłużenia okresu gwarancji dla pomp ciepła (PC) do 60 miesięcy

 1. Wydłużeniem gwarancji objęty jest system grzewczy oparty na pompie ciepła (PC), dostarczony na rynek polski przez STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. w Warszawie (STE PL), zawierający PC oraz dowolny osprzęt STIEBEL ELTRON.
 2. Wydłużeniem objęte są pojedyncze PC: solanka-woda HPG-I, WPC oraz WPF do modelu WPF 16, woda-woda do WPW 22, powietrze-woda HPA oraz WPL do WPL 23E,  LWZ 5/8 CS Premium oraz osprzęt i urządzenia wentylacyjne zamontowane w tym samym obiekcie.
 3. Wydłużenie okresu gwarancji musi zostać potwierdzone pisemną ofertą STE PL lub dowodem wpłaty wskazującym konkretny obiekt.
 4. Warunkiem wydłużenia jest pierwsze uruchomienie wykonane i potwierdzone odpowiednim protokołem przez Autoryzowany Zakład Serwisowy STE PL.
 5. Nie później niż do dnia uruchomienia PC Inwestor jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1.000,-zł netto + VAT
  • z powyższej opłaty są zwolnieni Inwestorzy, którzy zakupili system PC wraz z rekuperatorem wentylacyjnym STIEBEL ELTRON (Centrala LWZ / VRC-W, LWZ 5/8 CS Premium lub min 5 jednostek decentralnych rekuperatorów VLR 70 L Trend EU.
  • w przypadku niestandardowych systemów, np. kaskady PC i PC o mocy większej niż wymienione w punkcie poprzednim, opłata za wydłużenie kalkulowana jest indywidualnie.
  • fakturę za wzdłużenie gwarancji Inwestor uzyskuje od dostawcy PC lub od Autoryzowanego Zakład Serwisowy STE PL.
  • w razie nie usunięcia rażących błędów doboru lub montażu STE PL może odmówić wydłużenia gwarancji a kwota opłaty zostanie zwrócona.
 6. W razie uruchomienia elementów systemu w różnym czasie okres gwarancji rozpoczyna się dla wszystkich elementów od daty uruchomienia pompy ciepła.
 7. W  2, 3 i 4 roku eksploatacji Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie odpłatnych przeglądów technicznych (w odstępach min. 10 miesięcy) przez Autoryzowany Zakład Serwisowy STE PL. Przeglądy należy udokumentować protokołem przeglądu oraz fakturą Zakładu Serwisowego. Zmiana Zakładu Serwisowego w trakcie trwania gwarancji wymaga pisemnej zgody STE PL.
 8. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z obowiązującą kartą gwarancyjną w dniu sprzedaży oraz Dz.U. 2014 poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650)

 

Warunki obowiązują od 1 Marca 2021.