Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary Staszczak OSB w Puławach jest placówką katolicką, ogólnodostępną dla dzieci, niezależnie od ich wyznań.

Przeznaczony jest dla chłopców wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania; ze względu na upośledzenie umysłowe oraz dla dzieci i młodzieży pozbawionej na trwałe lub okresowo rodziny własnej. Ośrodek zapewnia opiekę i wychowanie oraz warunki odpowiednie do potrzeb rozwoju. W Ośrodku przebywają dzieci w wieku od 3 do 18 lat, w uzasadnionych przypadkach może przebywać w nim młodzież po ukończeniu 18 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 lat.

Dom zakonny w Puławach

Kotłownia

Wykonano kompleksowo instalacje na rzecz ogrzewania i przygotowania ciepłej wody: przyłączy zewnętrznych, odwiertów pionowych kolektorów, zewnętrznych instalacji geotermalnych, instalacji solarnej, technologia kotłowni i pomp ciepła, montaż instalacji ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania grzejnikowego.

W obiekcie pracuje kaskada 4 pomp ciepła solanka-woda WPF 66 o łącznej mocy 268,4 kW z dolnym źródłem w postaci sond pionowych.