5-letnia gwarancja na kompletne systemy STIEBEL ELTRON

Warunki indywidualnego wydłużenia okresu gwarancji dla pomp ciepła (PC) do 60 miesięcy

  1. Wydłużeniem gwarancji objęty jest wyłącznie kompletny system grzewczy oparty na pompie ciepła (PC), dostarczony w całości na rynek polski przez STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. w Warszawie (STE PL), zawierający PC oraz opcjonalnie: zbiornik buforowy, zasobnik lub stację ładowania ciepłej wody użytkowej.
  2. Wydłużenie okresu gwarancji musi zostać potwierdzone w pisemnej ofercie STE PL wskazującej konkretny obiekt.
  3. Pierwsze Uruchomienie wykonane i potwierdzone odpowiednim protokołem przez Autoryzowany Zakład Serwisowy STE PL.
  4. Nie później niż do dnia uruchomienia PC Inwestor jest zobowiązany do wniesienia opłaty w wysokości 1.000,-zł netto + VAT w przypadku pojedynczych PC małej mocy, tj.: solanka-woda WPC oraz WPF do modelu WPF 16, woda-woda do WPW 22, powietrze-woda HPA oraz WPL do WPL 23E. Opłaty należy dokonać na podstawie faktury wystawionej przez STE PL po zatwierdzeniu oferty przez Inwestora. Z powyższej opłaty są zwolnieni Inwestorzy, którzy zakupili po 1 maja 2020 r. kompletny system pompy ciepła wraz z centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła (rekuperatorem) LWZ / VRC-W lub wielofunkcyjną pompę ciepła LWZ 5/8 CS Premium.
  5. W przypadku niestandardowych systemów, np. kaskady PC i PC o mocy większej niż wymienione w punkcie poprzednim, może okazać się konieczne wniesienie przez Inwestora wyższych opłat wynikających z indywidualnej oferty.
  6. Po 1, 3 i 4 roku eksploatacji Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie odpłatnych przeglądów technicznych przez Autoryzowany Zakład Serwisowy STE PL. Przeglądy należy udokumentować protokołem przeglądu oraz fakturą Zakładu Serwisowego. Zmiana Zakładu Serwisowego w trakcie trwania gwarancji wymaga pisemnej zgody STE PL.
  7. Pozostałe warunki gwarancji zgodnie z obowiązującą kartą gwarancyjną w dniu sprzedaży oraz Dz.U. 2014 poz. 827 U S T AWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2017 r. poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650)